SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Kommunal företagslots – en Svensk standard

Den 8 januari 2013 fastställdes en Svensk standard. Det intressanta med den är syftet, att ge kommuner ett stöd för att förbättra servicen till företag. Standarden heter ”Kommunal företagslots – ledning, process och personal”. 
Nyttan för din kommun med att jobba enligt standarden är en bättre samordning internt, vilket ökar effektiviteten. Det blir också en signal till företagen i din kommun att ni jobbar för att höja kvaliteten i kommunens företagskontakter. Ert arbetet enligt standarden bidrar till ett bättre företagsklimat, en bättre tillväxt och en högre ranking. Standarden sätter ljuset på ett antal ”kritiska punkter” och kunskapen i organisationen. Den säger alltså vad man måste lösa eller kunna för att lämna en bra service. Men det är upp till er att utforma hur det ska lösas. Kraven ställs på ledningen, på lotsprocessen och på personalen. Viktigt att betona är att enligt standarden så är Kommunal företagslots en funktion, inte en person.

 

Testa din kommun mot standarden

Vi har utvecklat ett enkelt test. Genom att svara på frågorna får du en skattning på hur väl ert nuvarande arbetssätt följer standarden på några viktiga punkter. Ju högre poäng desto bättre svarar ert nuvarande arbetssätt mot standarden. Testen ger ingen fullständig bild utan är endast en provtryckning av några ”kritiska punkter”. Ska man uppfylla standarden är det över 100 krav som ska uppfyllas. När du har fyllt i testet så kommer en kortrapport med en kommentar. Du kan också se din poäng i förhållande till maximal poäng. Resultatet kan du skriva ut. Därefter kommer du tillbaka till denna sida. 

Klicka här för att komma till testet. 

Är du intresserad av att veta mer om standarden slå oss en signal eller skicka en e-post. Vi har några olika tjänster när det gäller standarden;

 

Utbildningar på två nivåer och en granskning 

 

Basutbildning – pröva på!
Utbildningen kan ges för en eller flera kommuner samtidigt. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna få en förståelse för standarden och dess innehåll och med den kunskapen som utgångspunkt kunna göra en bedömning om den är något för din kommun att arbeta med.  
Utbildningen innebär en genomgång av standardens krav på företagslotsning och kraven på ledning, process och personal. Effektivitetsvinster, samordningsfördelar och kritiska punkter tas också upp. Praktiska exempel för att skaffa en bild av hur det kan fungera i praktiken. Då vi vet av erfarenhet att det krävs att fler i organisationen har kunskap om standarden så är det bra om fler från samma kommun går.
Omfattning; en halvdag. 

 

Startpaketet
I startpaketet har man redan bestämt sig för att jobba i enlighet med standarden. Det vi gör då är en verksamhetsanpassad genomgång där vi varvar teori med vardagsnära exempel. Det ska vara lätt för er att fortsätta arbetet direkt efter genomförd utbildning. Efter utbildningen ska ni vara ”på spåret” till en ökande kvalitet och ständiga förbättringar. Omfattning; en + en dag.

 

Målgrupp - vem kan delta
Alla ovanstående utbildningarna riktar sig till kommunalt anställda tjänstemän som ansvarar för ärendeprocesser som gäller företag. 
Det vill säga:
Kommunchefer, förvaltningschefer, enhetschefer, handläggare, strateger och utvecklare inom kompetensområden samhällsbyggnad, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, planering och bygglov, alkoholutskänkning, förebyggande räddningstjänst, gata- markupplåtelse, näringsliv och tillväxt.

 

Granskning – Vi genomför även en systematisk granskning av er organisation och dess arbetssätt. Den typen av revisioner ger en detaljerad handlingsplan över vad som ska åtgärdas för att ni ska nå ett arbetssätt som följer standarden. 
Omfattning; beror på kommunstorlek.

Kontakta oss för mer information!

Erik tel. 070-878 65 40
Calle tel. 070-458 91 26
info@hallgrenlowenbergs.se

Vi har som enda företag deltagit i kommittéarbetet med att ta fram denna standard.
I kommittén ingick också 10 kommuner och business regions av olika storlek. Vi har inte bara varit med i kommittén, vi har också erfarenhet av att arbeta med näringslivsfrågor i en kommun och en stor erfarenhet av att starta företag. Dessutom har vi genomfört uppdrag med inriktning på att stödja kommuner att införa standarden.