SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR

  • SERVICE, KVALITET OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIG SEKTOR


  • VI HJÄLPER OFFENTLIG SEKTOR ATT BLI MER EFFEKTIV


  • INTE KUNDEN I FOKUS UTAN KUNDENS FOKUS


Utvecklingsprojekt

Eftersom vi är ett kunskapsföretag är vi angelägna om att samla in och ta fram kunskap. Vi hjälper därför gärna kommuner och andra organisationer med att undersöka och ta fram kunskap som ni i ett senare skede eller direkt kan använda för att förbättra er verksamhet. Nedan ser du exempel på några nyligen genomförda utvecklingsprojekt.

Har du egna idéer om vad du skulle vilja veta mer om så kan du gärna höra av dig till oss. Vi knyter gärna ihop fler intressenters behov av ny kunskap så att du kan få ett bättre pris och ett nätverk av intressenter för att tillämpa dessa. Har du frågor är du välkommen att höra av dig. Info@hallgrenlowenbergs.se eller ring Carl-Johan Löwenberg 070-458 91 26.

Samband med Tillväxt 2 - Organisationens betydelse för näringslivsutveckling.

Samband med Tillväxt 2, uppföljaren till förra årets studie. Bakgrunden har varit den att vi ofta stöter på kommuner och regioner som jobbar med att organisera om näringslivsfrågorna. En del vill föra över sina näringslivsfrågor till aktiebolag medan andra vill ta tillbaks dem in i den kommunala linjeorganisationen. Somliga väljer att driva frågorna i föreningsform istället. Denna studie bygger på en enkät och djupintervjuer. Och resultatet redovisades i två rapporter enligt nedan.

 Organisationens betydelse för näringslivsutveckling - Kommun.

Rapporten om kommunerna grundar sig på en enkät samt djupintervjuer. Den redovisar en bild av hur det såg ut i Sverige 2014 vad gäller kommunernas sätt att organisera näringslivsarbetet. 

Organisationens betydelse för näringslivsutveckling - Business Region.

Rapporten om Business Region grundar sig på en enkät samt studier av hemsidor intervjuer med experter samt djupintervjuer med personer som har eller har haft centrala roller i att arbeta med Business Region. Den redovisar en bild av hur det ser ut i Sverige 2014 vad gäller Business Regions deras arbetssätt samt hur man organiserar näringslivsarbetet. 
 

Samband med Tillväxt

Vi har under vintern 2012/13 genomfört en kunskapsinventering och en studie av statistiska samband. Syftet var att utarbeta en sammanställning av hur kommuner av olika typer kan påverka den ekonomiska tillväxten. Detta skedde genom en litteraturstudie och sammanställning och analys av befintlig statistik. Vid slutseminariet i mitten på februari deltog SKL och Tillväxtanalys med sina experter. 

Företagen och kommunerna i e-samhället

På uppdrag av SKL genomförde vi en studie av kunskapsläget och intressanta initiativ med anledning av den utveckling som kommunerna och den offentliga sektorn genomgår som en följd av utvecklingen inom informationstekniken. 

Personen och gruppen – att bli en bättre person och ett bättre team

Vi är alla olika. Detta är i det stora hela en viktig tillgång men i vissa sammanhang kan personliga egenskaper stå i vägen för det man vill uppnå. Olikheterna mellan personer påverkar samspelet och relationerna mellan individer i en grupp. Det kan underlätta eller försvåra kommunikationen. Det finns vetenskapligt beprövade metoder för att hjälpa oss att upptäcka dessa egenskaper. Vi är certifierade i SDI (Strength Deployment Inventory), en metod som har till syfte upptäcka och tydliggöra dessa egenskaper. Syftet med kartläggningen är att ge en bättre fungerande arbetsgrupp. Det ger även en personlig utveckling då deltagarna får ökad förståelse för sig själva och andra och varför man agerar som man gör i interaktionen med varandra.

Det hjälper individen och gruppen att leverera ett bättre resultat i arbetet. Olikheter blir nyttigheter.